Saturday, January 2, 2016

Kriya Yoga Retreats 2016

Kriya Yoga Meditation with Per H.Wibe


Kriya Yoga Kolkota,  04 - 06 November

http://www.kriyabanservice.com/kolkata/


Kriya Yoga Bangalore, 08 - 11 October

http://www.kriyabanservice.com/bangalore/


Kriya Yoga Delhi 30 Sept - 02 October

http://www.kriyabanservice.com/delhi/


Kriya Yoga Ramgarh, Nainital, Himalayas, 19 - 25 September

http://www.kriyabanservice.com/ramgarh/


Kriya Yoga Ramgarh, Nainital, Himalayas, 19 - 24, 25-30 June

http://www.kriyabanservice.com/ramgarh/


Kriya Yoga Bangalore, 11 - 14 June

http://www.kriyabanservice.com/bangalore/

Kriya Retreat Ramgarh, Nainital, Himalayas 10 - 16 March

http://www.kriyabanservice.com/ramgarh/


Kriya Retreat Bangalore 13 - 17 February

http://www.kriyabanservice.com/bangalore/


Kriya Retreat Delhi 05- 08 February

http://www.kriyabanservice.com/delhi/Monday, November 17, 2014

Kriya Meditation Retreats 2015

Kriya Yoga Pondicherry / Puducherry, November 22 - 28

http://www.kriyabanservice.com/auroville-pudducherry-22-28th-nov-2015/

Kriya Yoga Bangalore, October 10 - 14 @ Pyramid Valley International.

http://www.kriyabanservice.com/bangalore-10th-14th-october/

Kriya Yoga Haridwar, October 01 - October 06

http://www.kriyabanservice.com/aurovalley-01-06th-oct-2015/

Kriya Yoga Austria, August 28 - September 06

http://www.kriyabanservice.com/austria-28aug-06-sept/

Kriya Yoga Sweden, August 03 - 08

http://www.kriyabanservice.com/sweeden-3-8-august-2015/

Kriya Yoga Spain, July 18 - 26

http://www.kriyabanservice.com/spain-18-july-26-july/

Kriya Yoga Nainital, Himalayas June 14 - 28

http://www.kriyabanservice.com/himalaya-14-june-28-june/

Kriya Yoga Bangalore, Pyramid Valley June 06 - 08

http://www.kriyabanservice.com/bangalore-6th-8th-june/

Kriya Yoga Meditation Bangalore 28 March - 06 April

http://www.kriyabanservice.com/bangalore-28-30-march/

http://www.kriyabanservice.com/bangalore-1st-2nd-april/

http://www.kriyabanservice.com/bangalore-4th-6th-april/

Kriya Yoga Meditation Delhi March 20 - 22

http://www.kriyabanservice.com/delhi-20-22-march/

Kriya Yoga Delhi February 06 - 08

http://kriyabanservice.com/retreats.php?id=52

Kriya Yoga Hyderabad February 03 - 04

http://kriyabanservice.com/retreats.php?id=45

Kriya Yoga Bangalore January 24 - 31

http://kriyabanservice.com/retreats.php?id=44

Kriya Yoga Pondicherry January 14 - 21

http://kriyabanservice.com/retreats.php?id=43

Thursday, January 2, 2014

Kriya Yoga Retreats 2014

Kriya Meditation Retreat at New Delhi - October 10 - 12

http://kriyabanservice.com/retreats.php?id=52

Kriya Meditation Retreat at Bangalore - October 04 - 07

http://kriyabanservice.com/retreats.php?id=54

Kriya Meditation Retreat at Pune - September 30 - October 02

http://kriyabanservice.com/retreats.php?id=55

Kriya Meditation Retreat at Ramgarh, Nainital, Himalayas - September 20 - 26

http://kriyabanservice.com/retreats.php?id=56

Kriya Yoga New Delhi - February 22 - 27

http://kriyabanservice.com/retreats.php?id=52

Kriya Yoga Bangalore - February 12 - 19

http://kriyabanservice.com/retreats.php?id=54

Kriya Yoga Chennai - February 08 - 10

http://kriyabanservice.com/retreats.php?id=56

Kriya Yoga Austria - January 08 - 12

http://kriyabanservice.com/retreats.php?id=55